მთავარი
სკოლის შესახებ
სკოლა
სიახლეები
განცხადებები
გალერეა
კონტაქტი
ბიბლიოთეკა

კერძო სკოლა შპს ,,ქორალის’’
ბიბლიოთეკის გამოყენების წესი
(დებულება)
2016 წელი
მუხლი 1. ზოგადიდებულებები
1. წინამდებარე დებულება არეგულირებს სკოლისბიბლიოთეკის, მასში არსებული რესურსების გამოყენებისა და სარგებლობის წესებს.
2.ბიბლიოთეკაარისსკოლისსტრუქტურულიერთეული, რომელშიცგანთავსებულიაგრიფირებულისახელმძღვანელოები, დამხმარედამეთოდურილიტერატურა, ბეჭდვითიგამოცემებიდასამეცნიერო-კვლევითინაშრომები, მხატვრული, საინფორმაციოდასხვასახისლიტერატურულიდასაინფორმაციომასალა.
3.ბიბლიოთეკითსარგებლობისწესებირეგულირდება‘‘საბიბლიოთეკოსაქმისშესახებ‘‘საქართველოსკანონის, სკოლისშინაგანაწესისა და წინამდებარე დებულების შესაბამისად.

მუხლი 2. ბიბლიოთეკის მიზნებიდაამოცანები
1. ბიბლიოთეკისძირითადიამოცანაასკოლაშიმასწავლებელთაპროფესიულისრულყოფა, მოსწავლეთაგანათლების, კულტურისადაზოგადიწიგნიერებისგანვითარებისხელშეწყობა.
2. ამამოცანებისადამიზნებისმისაღწევადბიბლიოთეკაუზრუნველყოფს:
ა. მკითხველთასწრაფდასრულდაკმაყოფილებასმათთვისსაჭიროლიტერატურითადასაბიბლიოთეკოდოკუმენტებით(ბეჭდური,);
ბ. ხელსაყრელიპირობებისშექმნასპიროვნებისშემოქმედებითიგანვითარებისათვის;
გ. შესაბამისიპროფილისლიტერატურისადადოკუმენტებისშეგროვებასდამათსათანადოდაცვასა და მოვლა-პატრონობას.

მუხლი 3. ძირითადიპრინციპებიდაფუნქციები
1. ბიბლიოთეკისსაქმიანობისძირითადიპრინციპებია:
ა. მკითხველთათანასწორუფლებიანობა;
ბ. ინფორმაციისხელმისაწვდომობა;
გ. ოპერატიულობა;
დ. კავშირებისდამყარებასხვაბიბლიოთეკებთან, გამომცემლობებთან;
2. სკოლის ბიბლიოთეკით სარგებლობა ხელმისაწვდომი და შეუზღუდავია სკოლის მოსწავლეთა და თანამშრომელთათვის.

მუხლი 4. საბიბლიოთეკოდოკუმენტის (რესურსის)გატანა-დაბრუნება
1. წიგნისგატანადამოკიდებულიამასალისადამკითხველისკატეგორიაზე, ერთეულისრაოდენობასადამისიმოთხოვნისსიხშირეზე.
2. მასწავლებლებსა და თანამშრომლებზე წიგნები გაიცემა არაუმეტეს2 კვირის ვადით;
3. წიგნებიმოსწავლეებზე გაიცემა:
ა) გრიფირებული სახელმძღვანელოები - არა უმეტეს2 კვირის ვადით;
ბ) მხატვრულილიტერატურა – არაუმეტეს2კვირისვადით ;
გ) დანარჩენიკატეგორიისსაბიბლიოთეკოდოკუმენტი – არაუმეტეს2 კვირის ვადით ;
4. ერთდროულადშესაძლოა გაიცესარაუმეტეს 3საბიბლიოთეკოერთეულისა.
5. ბიბლიოთეკიდანარგაიცემა:
ა ) პერიოდულიგამოცემები (ჟურნალი, გაზეთი);
ბ) აუდიო, ვიდეო, კინო, ფოტო, ფონო– დოკუმენტები;
გ ) ენციკლოპედიები;
დ) ლექსიკონები.
6. გატანილიწიგნისდაბრუნებისვადისდადგომისთანავე, მკითხველივალდებულიადააბრუნოსლიტერატურაბიბლიოთეკაში;
7. ბიბლიოთეკისფონდიდან, მკითხველისათვისდოკუმენტებისმორიგიგაცემაიწარმოებს, მხოლოდგატანილიდოკუმენტებისდაბრუნებისშემდეგ.
8. იშვიათიწიგნები, ალბომები, დოკუმენტები, რომლებიცმხოლოდერთიეგზემპლარითარისწარმოდგენილიბიბლიოთეკაშიდაინფორმაციისელექტრონულიმატარებლებისახლშიწასაღებადარგაიცემა.
9. თუმკითხველიობიქტურიმიზეზებისგამო (მაგ: ავადმყოფობა, ქვეყანაშიარყოფნადასხვ.) ვერაბრუნებსგატანილმასალასწინასწარგანსაზღვრულდროში, იგივალდებულიაამისშესახებაცნობოსბიბლიოთეკას. წინააღმდეგშემთხვევაში,მასალითსარგებლობისვადაჩაითვლებადარღვეულად;

მუხლი 5. საბიბლიოთეკოდოკუმენტის (რესურსის)დაზიანებაან/დადაუბრუნებლობა
1. დაუშვებელიასაბიბლიოთეკოდოკუმენტებისდაზიანებაან/დადაუბრუნებლობა.
2. არასაპატიო მიზეზით, საბიბლიოთეკოდოკუმენტისდაბრუნებისვადისდარღვევის შემთხვევაში,მკითხველსეკრძალებასაბიბლიოთეკო რესურსის სახლში გატანა ფაქტის დადგომიდან 1 თვის განმავლობაში.
3. საბიბლიოთეკოდოკუმენტების, სარგებლობისვადისგასვლისშემდგომ, 30სამუშაოდღისვადაშიდაუბრუნებლობისშემთხვევაშიმკითხველივალდებულია, დააბრუნოსიმავედასახელებისადაგამოცემისწლისშესაბამისიანსანაცვლოდიმავედასახელებისსხვაგამოცემისწლისერთეულიანგადაიხადოსწიგნისღირებულება.
4. ამმუხლისმე-3პუნქტითგანსაზღვრულივადისგასვლისადაპირობებისშეუსრულებლობისშემთხვევაში,სკოლისმიერგატარდებაკანონმდებლობითგათვალისწინებულიზომები.
5. მკითხველსშეუძლიასამკითხველო დარბაზში ისარგებლოს ფონდშიარსებულიმასალებით.

მუხლი6. სამკითხველოდარბაზშიქცევისწესები
1. მკითხველი ვალდებულია არ დაარღვიოს მშვიდი გარემო სკოლის ბიბლიოთეკაში;
2. სამკითხველოდარბაზშიდაუშვებელიაისეთიქმედება, რომელიცხელსუშლისმკითხველსმუშაობაში.
3. იკრძალებამკითხველისმიერსამკითხველოდარბაზიდანსაბიბლიოთეკოდოკუმენტისუნებართვოგატანა, რაცჩაითვლებაარამართლზომიერქმედებადდაგამოიყენებასაქართველოსკანონმდებლობითგათვალისწინებულიზომები.

მუხლი 7. მუშაობის დრო
სკოლისბიბლიოთეკა მუშაობს ყოველდღე, შაბათ-კვირის გარდა, დილის 10:00 საათიდან საღამოს 17:00 საათამდე.

მუხლი 8. საბიბლიოთეკო საქმის კოორდინაცია
სკოლისსაბიბლიოთეკო საქმის კოორდინირებას ახორციელებს სკოლის ბიბლიოთეკარი მასთან გაფორმებული შრომითი ხელშეკრულების შესაბამისად.

მუხლი 9. სკოლის ბიბლიოთეკარი
სკოლის ბიბლიოთეკარი:
1. ზრუნავსსკოლის ბიბლოთეკაში არსებულ რესურსებზე;
2. აღრიცხავს და აწესრიგებს ბიბლიოთეკაში არსებული წიგნად ფონდს;
3. მოსწავლეებს ეხმარება მასალის შერჩევაში;
4. ბიბლიოთეკაშიქმნისკითხვისადაწიგნითდაინტერესებისატმოსფეროს;
5. ბიბლიოთეკაში ნერგავს მუშაობის თანამედროვე მეთოდებს;
6. ზედამხედველობას უწევს ბიბლიოთეკის მუშაობას;
7. აწარმოებსწიგნებისგატანისადადაბრუნებისაღრიცხვას.
8.თავისი საქმიანობა წარმართოს სკოლის სამართლებრივი აქტებისა დაწინამდებარედებულების შესაბამისად.
9. უზრუნველყოს მკითხველთა მომსახურება ხარისხიანად, სრულად და დროულად.
10.შეიმუშავოს და გააცნოს მკითხველს ბიბლიოთეკით სარგებლობის წესები.

მუხლი 10. ბიბლიოთეკითსარგებლობისწესები
1. სკოლისმოსწავლეებიკლასებისმიხედვით, ინდივიდუალურადრეგისტრირდებიანბიბლიოთეკართან.
2. თითოეულმკითხველზეივსებამკითხველისანკეტა,რომელშიცრეგისტრირდებადოკუმენტისგაცემისდაჩაბარებისთარიღი.
3. ბიბლიოთეკაშირეგისტრირებისას, მკითხველიინფორმირებულიუნდაიყოსბიბლიოთეკისსარგებლობისწესებისშესახებ.

მუხლი 11. მკითხველისუფლებებიმოვალეობები
1. მკითხველი უფლებამოსილია:
ა) მიიღოსბიბლიოთეკაში არსებული მასალები წინამდებარე დებულებით დადგენილი წესებისა და ვადის შესაბამისად;
ბ) მიიღოს ინფორმაცია მისთვის საინტერესო საკითხების შესახებ;
გ) უფასოდისარგებლოსბიბლიოთეკისმომსახურებით.
2. მკითხველივალდებულია:
ა) დააბრუნოსბიბლიოთეკიდანგატანილიდოკუმენტებიდადგენილვადაში;
ბ) პირი,რომელიცგადავიდასხვასკოლაში, გაირიცხაან/დააღარწარმოადგენსსკოლისთანამშრომელსვალდებულიადააბრუნოსმასზეგაცემულიყველადოკუმენტიან/დააანაზღაუროს;
გ) არგაიტანოსსკოლისბიბლიოთეკისფართიდანდოკუმენტებიშესაბამისიაღრიცხვის/რეგისტრაციისგარეშე;
დ) გაუფრთხილდესბიბლიოთეკისწიგნადფონდს (არგააკეთოსდოკუმენტებშიჩანიშვნები, ხაზისგასმა, არამოხიოსდაარგადაკეცოსფურცლები);
ე) დაიცვასბიბლიოთეკაშისიჩუმე, არდაარღვისხელმისაწვდომიწიგნადიფონდისთაროებზეგანლაგებისთანმიმდევრობა;
ვ) წიგნადიფონდიდანწიგნისმიღებისასგულდასმითდაათვალიეროს ისდარაიმესახისდეფექტისაღმოჩენისშემთხვევაშიშეატყობინოსბიბლიოთეკარს, აღნიშნულთანდაკავშირებითბიბლიოთეკარივალდებულიაგააკეთოსშესაბამისიჩანაწერი;
ზ) სკოლისბიბლიოთეკისფონდიდანდაკარგულიდოკუმენტიან/დადოკუმენტი,რომელიცდაზიანებულიადააღდგენასარექვემდებარებაუნდაშეიცვალოსმკითხველისმიერიდენტურიდოკუმენტითან/დაბიბლიოთეკარისშეხედულებითექვივალენტიდოკუმენტით.
თ) სკოლისბიბლიოთეკისფონდიდანარსრულწლოვანიმკითხველისმიერდაკარგულიდოკუმენტიან/დადოკუმენტირომელიცდაზიანებულიადააღდგენასარექვემდებარება, უნდაშეიცვალოსმოსწავლისმშობლის/კანონიერიწარმომადგენლისმიერიდენტურიდოკუმენტითან/დაბიბლიოთეკარისშეხედულებითექვივალენტიდოკუმენტით.

მუხლი 12. მკითხველის პასუხისმგებლობა
1. მკითხველი ვალდებულია გაეცნოს და დაიცვას ბიბლიოთეკით სარგებლობის წესები;
2. განსაკუთრებულიდარღვევისათვისმკითხველსშეიძლება დაეკისროს სკოლის შინაგანაწესით განსაზღვრულიდისციპლინურიპასუხისმგებლობა.
მუხლი 13. სკოლის ბიბლიოთეკარის უფლება-მოვალეობები
1. ბიბლიოთეკარი უფლებამოსილია:
ა) მიიღოს შესაბამისი ზომები იმ პირთა მიმართ, რომლებიც არღვევენ ბიბლიოთეკით სარგებლობის წესებს ან/და მატერიალურ ზიანს აყენებენ ბიბლიოთეკას;
2. ბიბლიოთეკარი ვალდებულია:
ა) თავისი საქმიანობა წარმართოს სკოლის სამართლებრივი აქტებისა და წინამდებარე დებულების შესაბამისად;
ბ) უზრუნველყოს მკითხველთა მომსახურება ხარისხიანად, სრულად და დროულად.
გ) შეიმუშავოს და გააცნოს მკითხველს ბიბლიოთეკით სარგებლობის წესები.

მუხლი14. ბიბლიოთეკაშიდაცულიმასალებისაღრიცხვისა და დაცვისწესი
1.ბიბლიოთეკაშიდაცულთითოეულიწიგნსენიჭებასაინვენტარონომერი, ინდექსი და ესმებასკოლისბეჭედი.
2.ბიბლიოთეკისწიგნადიფონდიაღირიცხებასპეციალურსარეგისტრაციოჟურნალში, სადაცაღინიშნება: ინვენტარისნომერი, წიგნისავტორისსახელიდაგვარი, წიგნისსათაური, ინდექსი, გამოცემისწელი, გამოცემისადგილი, წიგნისღირებულება (ფასი), შენიშვნა.
4.ბიბლიოთეკაშიარსებულიჟურნალ-გაზეთებიარ ექვმედებარებასავალდებულოწესითრეგისტრაციას.
5. არსებობის შემთხვევაში, დისკებიცარ ექვმედებარებარეგისტრაციაშიგატარებას.
მუხლი 15. ბიბლიოთეკის დებულების მიღება და მასში ცვლილების შეტანა
1. სკოლისბიბლიოთეკის დებულებასშეიმუშავებსდა დამფუძნებლებთან შეთანხმებით ამტკიცებს ბრძანებით დირექტორი.
2. სკოლისბიბლიოთეკის დებულებისმიღება, გაუქმება, მასშიცვლილებებისადადამატებებისშეტანახორციელდებაამმუხლისპირველპუნქტშიმითითებულიწესით.


პირველი კლასის სახელმძღვანელოების ნუსხა:

სახელმძღვანელო------------------------------------------- ავტორი -------------------------------------------------------- გამომცემლობა
ქართული ენა და ლიტერატურა ---------- ვ. როდონაია, ვ.როდონაია; მ. მირიანაშვილი ა.არაბული; მ.ხუციშვილი; ლ. ვაშაკიძე, ------ ,,საქართველოს. მაცნე "
მათემატიკა ------------ გ.გოგიშვილი; თ.ვეფხვძე; ი. მებონია; ლ.ქურჩიშვილი; ----------------------- შ.პ.ს გამომცემლობა ”ინტელექტი”
ბუნებისმტყველება ---------------------------------- გ. კვანტალიანი --------------------------------------------შ.პ.ს გამომცემლობა ”ბაკურ სულაკაური”
მუსიკა --------------------------------- მ. ოთიაშვილი -------------------------------------------- შ.პ.ს გამომცემლობა გამომცემლობა,,წყაროს თვალი’’
ინგლისური ენა ------------------------------------- Macmilanდ1---------------------------------------------წარმომადგენელი შპს "ინგლისური წიგნი საქართველოში"
სახვითი და გამოყენე. ხელოვნება -------- ა. კლდიაშვილი,ნ. ღაღანიძე,თ ჯაყელი.------------------- შ.პ.ს გამომცემლობა ”კლიო”

მეორე კლასის სახელმძღვანელოების ნუსხა:

სახელმძღვანელო------------ ავტორი --------------- გამომცემლობა
ქართული ენა და ლიტერატურა ----------ვ.როდონაია; მ. მირიანაშვილი ლ. ვაშაკიძე, ა. არაბული.----------- საქართველოს მაცნე
მათემატიკა -------------- გ.გოგიშვილი; თ.ვეფხვძე; ი. მებონია; ლ.ქურჩიშვილი; ----------- შ.პ.ს გამომცემლობა ”ინტელექტი”
ბუნებისმტყველება------ გიორგი კვანტალიანი,ლელა მიქიაშვილი, ------- შ.პ.ს გამომცემლობა ”ბაკურ სულაკაური”
მუსიკა------------------- მ. ოთიაშვილი --------- შ.პ.ს გამომცემლობა ,,წყაროს თვალი’’
ინგლისური -------ინგლისური ენა დ1 ---------- Macmilan----------------------წარმომადგენელი შპს "ინგლისური წიგნი საქართველოში"
სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება-------ა. კლდიაშვილი, ნ. ღაღანიძე,თ ჯაყელი. ------- შპს გამომცემლობა ”კლიო”

მესამე კლასის სახელძღვანელოების ნუსხა:


სახელმძღვანელო---------------------------------------------------ავტორი -----------------------------------------------გამომცემლობა
ქართული ენა და ლიტერატურა------------ვ.როდონაია; მ. მირიანაშვილი ა.არაბული; ლ. ვაშაკიძე,------------------საქართველოს მაცნე
მათემატიკა-----------------------თ. ვეფხვაძე, ი. მებონია; ლ.ქურჩიშვილი;------------------ შ.პ.ს. გამომცემლობა ”ინტელექტი”
ბუნებისმტყველება---------------გ. კვანტალიანი, ლეილა მიქიაშვილი, მაია ბლიაძე, -------------- შ.პ.ს. გამომცემლობა ”ბაკურ სულაკაური”
მუსიკა ----------------------------მ. ოთიაშვილი----------------შ.პ.ს. გამომცემლობა წყაროს თვალი’’
რუსული ენა----------------------მ.ბარსაგოვა დ1 ------------------შ.პ.ს. ”XXI საუკუნე”
ინგლისური ენა დ2--------------------------------Macmilan-----------------წარმომადგენელი შპს "ინგლისური წიგნი საქართველოში"
სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება----ა. კლდიაშვილი, ნ. ღაღანიძე,თ ჯაყელი.---- შ.პ.ს გამომცემლობა ”კლიო”

მეოთხე კლასის სახელმძღვანელოების ნუსხა:

სახელმძღვანელო------------------- ავტორი---------------გამომცემლობა
ქართული ენა და ლიტერატურა------------------ ვ.როდონაია; მ. მირიანაშვილი ლ. ვაშაკიძე, -------საქართველოს მაცნე
მათემატიკა----------------------------- გ.გოგიშვილი; თ.ვეფხვძე; ი. მებონია; ლ.ქურჩიშვილი;----------შ.პ.ს გამომცემლობა ”ინტელექტი”
ბუნებისმტყველება---------------- მაია ბლიაძე, რუსუდან ახვლედიანი,-------შ.პ.ს გამომცემლობა ”ბაკურ სულაკაური”
რუსული ენა------------------------მ, ბარსაგოვა დ2--------- შ.პ.ს :XXI საუკუნე”
მუსიკა------------------------------ მ. ოთიაშვილი--------შ.პ.ს გამომცემლობა ,,წყაროს თვალი’’
ინგლისური------------------------ინგლისური ენა დ3--Macmilan-------------წარმომადგენელი შპს "ინგლისური წიგნი საქართველოში"
სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება---ა. კლდიაშვილი, ნ. ღაღანიძე,თ ჯაყელი.----- შ.პ.ს გამომცემლობა ”კლიო”
სამოქალაქო თავდაცვა-------------ნ. ტალახაძე---------შ.პ.ს ”სიდი "
ისტ---------------------------------ნ. ჯამასპიშვილი-------------------------შპს „დიოგენე“

მეხუთე კლასის სახელმძღვანელოების ნუსხა:

სახელმძღვანელო--------------------------ავტორი------------------გამომცემლობა
ქართული ენა და ლიტერატურა------------- ვ.როდონაია; ნ.ნაკუდაშვილი; ა.არაბული; მ.ხუციშვილი;--------- შპს“ საგამომცემლო სახლი სწავლანი
მათემატიკა---------------------- ------- გ.გოგიშვილი; თ.ვეფხვძე; ი. მებონია; ლ.ქურჩიშვილი;--------- შ.პ.ს გამომცემლობა ”ინტელექტი”
ბუნებისმტყველება---------------------მაია ბლიაძე, რუსუდან ახვლედიანი, დავით კერესელიძე--------შ.პ.ს გამომცემლობა ”ბაკურ სულაკაური”
მუსიკა---------------------------------- მ. ოთიაშვილი ------- შ.პ.ს გამომცემლობა წყაროს თვალი’’
რუსული ენა-----------------------------მ. ბარსაგოვა დ3----------შ.პ.ს ”XXI საუკუნე”
ი.ს.ტ(ინფორმატიკა)------------------- ნ. ჯამასპიშვილი----- შ.პ.ს ”დიოგენე”
გერმანული ენა------------------------- ”დოიჩმობილი”A1 Sigrid Kretzschmer, Juuta Gamst, Eleftherios Xanthos.
ინგლისური-----------------------------ინგლისური ენა დ5-----Macmilan
ჩვენი საქართველო-----------------------მ.სურგულაძე, ნ. მინდაძე. ვ. ნეიძე, კ.ხარაძე.----------- შ.პ.ს ”ლოგოსპრესი”
სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება-------ა. კლდიაშვილი------ შ.პ.ს გამომცემლობა ”კლიო”


მეექვსე კლასის სახელმძღვანელოების ნუსხა:

სახელმძღვანელო--------------------------- ავტორი------------გამომცემლობა
ქართული ენა და ლიტერატურა-------------------- ვ. როდონაია, ნ.ნაკუდაშვილი; ა.არაბული; ე. ქურციკიძე.-------- შპს“ საგამომცემლო სახლი სწავლანი“
მათემატიკა------------------------------- გ.გოგიშვილი; თ.ვეფხვძე; ი. მებონია; ლ.ქურჩიშვილი;---------შ.პ.ს გამომცემლობა ”ინტელექტი”
ბუნებისმტყველება-----------------------მაია ბლიაძე, რუსუდან ახვლედიანი, დავით კერესელიძე-------შ.პ.ს გამომცემლობა ”ბაკურ სულაკაური”
მუსიკა-------------------------------------მ. ოთიაშვილი--------შ.პ.ს გამომცემლობა ,,წყაროსთვალი’’
ინგლისური------------------------------ინგლისური ენა დ6--Macmilan----------------------წარმომადგენელი შპს "ინგლისური წიგნი საქართველოში"
გერმანული ენა ------- Genial A1-------- Susy Keller, Maruska Mariota,Theo Scherling---------შპს “ბაკურ ულაკაურის გამომცემლობა- ქართული ბიოგრაფიული ცენტრი“
რუსული ენა-----------------------------მ.ბარსაგოვა დ4-----------შ.პ.ს”XXI საუკუნე”
ი.ს.ტ(ინფორმატიკა) ------------------- ნ.ჯამასპიშვილი ------ შ.პ.ს ”დიოგენე”
ჩვენი საქართველო-----------------------მ.სურგულაძე, ნ.მინდაძე; ვ.ნეიძე; ნ.ერემაშვილი; გ.მშვენიერაძე ---------- შ.პ.ს ”ლოგოს პრესი”
სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება------- ა. კლდიაშვილი ------ შ.პ.ს გამომცემლობა ”კლიო”


მეშვიდე კლასის სახელმძღვანელოების ნუსხა:

სახელმძღვანელო-----------------------ავტორი------------გამომცემლობა
ქართული ენა და ლიტერატურა-------------------- ვ.როდონაია; ა. არაბული,ნ. ხუციშვილი------ შ.პ.ს ”სწავლანი”
მათემატიკა--------------------------- გ.გოგიშვილი; თ.ვეფხვძე; ი. მებონია; ლ.ქურჩიშვილი;--------შ.პ.ს გამომცემლობა ”ინტელექტი”
მუსიკა---------------------------------მ. ოთიაშვილი-----შ.პ.ს გამომცემლობა ”24 საათი”
ინგლისური ენა---------------------- Top Score 2-------„Oxford UniversityPress“
გერმანული ენა----------------------- Genial A1-------- Susy Keller, Maruska Mariota,Theo Scherling---------შპს “ბაკურ ულაკაურის გამომცემლობა- ქართული ბიოგრაფიული ცენტრი“
რუსული ენა-------------------------- მ. რევია ს3--------შ.პ.ს ”დიოგენე”
ისტორია------------------------------თ. პაპასკირი, პაპასკირი, რ. დაუშვილი, ლ. გიორგობიანი.----შ.პ.ს გამომცემლობა ”კლიო”
გეოგრაფია----------------------------მ. ბლიაძე, გ.ჭანტურია დ.კერესელიძე;----------შ.პ.ს”ბაკურ სულაკაური”
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების საფუძვლები-----------------------------ლ.ბურდილაძელ.თევზძე, მ.ბაგალიშვილი, ქ.მაღრაძე, ქ. ტატიშვილი---შ.პ.ს დიოგენე”
სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება------ა. კლდიაშვილი --შ.პ.ს გამომცემლობა ”კლიო”


მერვე კლასის სახელმძღვანელოების ნუსხა:

სახელმძღვანელო------------------ავტორი--------------გამომცემლობა
ქართული ენა და ლიტერატურა---------- ვ. როდონაია, ნ.ნაკუდაშვილი; ა.არაბული; მ.ხუციშვილი;--------შპს“ საგამომცემ ლო სახლი სწავლანი“
მათემატიკა---------------------- გ.გოგიშვილი;თ.ვეფხვძე; ი. მებონია; ლ.ქურჩიშვილი;-----------შ.პ.ს გამომცემლობა ”ინტელექტი”
მუსიკა----------------------------ჩიკვაიძე--------- გამომცემლობა„ინტელექტი’’
რუსული ენა---------------------- მ. რევია ს4--------შ.პ.ს ”XXI საუკუნე”
გერმანული ენა------------------”დოიჩმობილი”3
ინგლისური ენა------------------Top Score 2 ს–3----------„Oxford University Press“
ისტორია------------------------თ. პაპასკირი-------- შ.პ.ს ”კლიო”
გეოგრაფია-----------------------მ. ბლიაძე, გ.ჭანტურია დ.კერესელიძე;---------------შ.პ.ს”ბაკურ სულაკაური”
ბიოლოგია-----------------------მ. ზაალიშვილი, თ.იოსებიშვილი-------შპს„საგამომცემ ლო სახლი ტრიასი“
ფიზიკა---------------------------გედენიძე, ე.ლაზარაშვილი--------------შ.პ.ს”ინტელექტი”
ქიმია-----------------------------ანდრონიკაშვილი, მამიაშვილი---შ.პ.ს გამომცემლობა ”კლიო”
სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება---ა. კლდიაშვილი, ნ. ღაღანიძე, მ. ერისთავი-----შ.პ.ს გამომცემლობა ”კლიო”
სამოქალაქო თავდაცვა და უსაფრთხოება----ნ.ტალახაძე-----შპს ,,სიდი’’

მეცხრე კლასის სახელმძღვანელოების ნუსხა:

სახელმძღვანელო------------------ავტორი-------------------გამომცემლობა
ქართული ენა--------------------ვ.როდონაია; ნ.ნაკუდაშვილი; ა.არაბული; მ.ხუციშვილი;----------შპს“ საგამომცემლო სახლი სწავლანი“
მათემატიკა---------------------- გ.გოგიშვილი;თ.ვეფხვძე; ი. მებონია; ლ.ქურჩიშვილი;----------შ.პ.ს გამომცემლობა ”ინტელექტი”
მუსიკა---------------------------მ. ჩიკვაიძე-------- შ.პ.ს გამომცემლობა ,,ინტელექტი’’
რუსული ენა---------------------მ. რევია ს5------------შ.პ.ს ”დიოგენე”
გერმანული ენა-------------------- Das Deutschmobil A2.
ინგლისური ენა-------------------Top Score ს–4------------„OxfordUniversity Press“
ისტორია---------------------------ჯანელიძე,თავაძე------- შ.პ.ს გამომცემლობა ”კლიო”
გეოგრაფია------------------------მ. ბლიაძე, გ.ჭანტურია დ.კერესელიძე; ----შ.პ.ს”ბაკურ სულაკაური”
ბიოლოგია------------------------მ.ზაალიშვილი--------შ.პ.ს”ტრაისი”
ფიზიკა----------------------------გედენიძე, ლაზარაშვილი.-------------შ.პ.ს”ინტელექტი”
ქიმია------------------------------ანდრონიკაშვილი, მამიაშვილი---------შპს„გამომცემლობა კლიო“
სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება--ა.კლდიაშვილი, ნ.ღაღანიძე, თ. ჯაყელი.------- შ.პ.ს გამომცემლობა ”კლიო”
სამოქალაქო განათლება----------ნ.ტალახაძე, თაბუკაშვილი, ნ. ირემაშვილი,------------,,სიდი’’

მეათე კლასის სახელძღვანელოების ნუსხა:

სახელმძღვანელო------------------ავტორი-------------------გამომცემლობა
ქართული ენა--------------------ვ.როდონაია; ა.არაბული; მ.გიგინეიშვილი; ----------შპს“ საგამომცემლო სახლი სწავლანი“
მათემატიკა---------------------- გ.გოგიშვილი;თ.ვეფხვძე; ი. მებონია; ლ.ქურჩიშვილი;-----------შ.პ.ს გამომცემლობა ”ინტელექტი”
რუსული ენა---------------------მ. რევია ს6------------შ.პ.ს ”დიოგენე”
გერმანული ენა--------------------ჯაშიაშვილი დ3------- შ.პ.ს ”XXI საუკუნე”
ინგლისური ენა-------------------Activate A2 ს5------------„Pearson“’’
ისტორია--------------------------ნ.ახმეტელი--------- შ.პ.ს გამომცემლობა ”დიოგენე”
გეოგრაფია--------------------------მ. ბლიაძე, გ.ჭანტურია დ.კერესელიძე; ----------შ.პ.ს”ბაკურ სულაკაური”
ბიოლოგია------------------------მ.ზაალიშვილი, თ.იოსებიშვილი--------შ.პ.ს”ტრაისი”
ფიზიკა----------------------------გედენიძე-------------შ.პ.ს”ინტელექტი”
ქიმია-----------------------------ანდრონიკაშვილი, მამიაშვილი
სამოქალაქო განათლება----------ნ.ტალახაძე, ქალდანი, თ. ბრეგვაძე, ------------შ.პ.ს”ბაკურ სულაკაური”


მეთერთმეტე კლასის სახელმძღვანელოების ნუსხა:

სახელმძღვანელო------------------ავტორი-------------------გამომცემლობა
ქართული ენა--------------------ვ.როდონაია; ა.არაბული; მ.გიგინეიშვილი; ლ.გრიგოლაშვილი;----------შპს“ საგამომცემლო სახლი სწავლანი“
მათემატიკა---------------------- გ.გოგიშვილი;თ.ვეფხვძე; ი. მებონია; ----------შ.პ.ს გამომცემლობა ”ინტელექტი”
ინგლისური ენა-------------------Gateway-B1ს-6------------MacmillanEduqation
ისტორია------------------------ნ.ახმეტელი--------- შ.პ.ს გამომცემლობა ”დიოგენე”
გეოგრაფია------------------------მ. ბლიაძე---------შ.პ.ს”ბაკურ სულაკაური”
ბიოლოგია------------------------მ.ზაალიშვილი--------შ.პ.ს”ტრაისი”
ფიზიკა----------------------------გედენიძე-------------შ.პ.ს”ინტელექტი”
ქიმია-----------------------------ნ. ტალახაძე--------------‘’სიდი’’

მეთორმეტე კლასის სახელმძღვანელოების ნუსხა:

სახელმძღვანელო------------------ავტორი-------------------გამომცემლობა
ქართული ენა--------------------ვ.როდონაია; ა. არაბული, ნ. ნაკუდაშვილი, მ. ხუციშვილი---------საგამომცემლო სახლი სწავლანი“
მათემატიკა---------------------- თ.ვეფხვძე; გოგიშვილი.მებონია, ქურჩიშვილი.-----------შ.პ.ს გამომცემლობა ”ინტელექტი”
გერმანული ენა-------------------optimel b1------- შ.პ.ს ”ბაკურ სულაკაური”
ინგლისური ენა-------------------Gateway-B1+ს.7-----------MacmillanEduqation
ისტორია--------------------------ნ.ახმეტელი--------- შ.პ.ს გამომცემლობა ”დიოგენე”
გეოგრაფია-------------------------მ. ბლიაძე----------შ.პ.ს”ბაკურ სულაკაური”
ბიოლოგია-------------------------მ.ზაალიშვილი--------შ.პ.ს”ტრაისი”
ფიზიკა-----------------------------გედენიძე-------------შ.პ.ს”ინტელექტი”
ქიმია------------------------------ანდრონიკაშვილი, მამიაშვილი
სამოქ.თავდაცვა და უსაფრთხოება--ნ.ტალახაძე------------”შ.პ.ს ”სიდი ეკ.განათლების და განვითარების ცენტრი”

DESING BY: MCVANE.GE | © 2012