მთავარი
სკოლის შესახებ
სკოლა
სიახლეები
განცხადებები
გალერეა
კონტაქტი
ბიბლიოთეკა

პირველი კლასის სახელმძღვანელოების ნუსხა:

სახელმძღვანელო------------------------------------------- ავტორი -------------------------------------------------------- გამომცემლობა
ქართული ენა და ლიტერატურა ---------- ვ. როდონაია, ვ.როდონაია; მ. მირიანაშვილი ა.არაბული; მ.ხუციშვილი; ლ. ვაშაკიძე, ------ ,,საქართველოს. მაცნე "
მათემატიკა ------------ გ.გოგიშვილი; თ.ვეფხვძე; ი. მებონია; ლ.ქურჩიშვილი; ----------------------- შ.პ.ს გამომცემლობა ”ინტელექტი”
ბუნებისმტყველება ---------------------------------- გ. კვანტალიანი --------------------------------------------შ.პ.ს გამომცემლობა ”ბაკურ სულაკაური”
მუსიკა --------------------------------- მ. ოთიაშვილი -------------------------------------------- შ.პ.ს გამომცემლობა გამომცემლობა,,წყაროს თვალი’’
ინგლისური ენა ------------------------------------- Macmilanდ1---------------------------------------------წარმომადგენელი შპს "ინგლისური წიგნი საქართველოში"
სახვითი და გამოყენე. ხელოვნება -------- ა. კლდიაშვილი,ნ. ღაღანიძე,თ ჯაყელი.------------------- შ.პ.ს გამომცემლობა ”კლიო”

მეორე კლასის სახელმძღვანელოების ნუსხა:

სახელმძღვანელო------------ ავტორი --------------- გამომცემლობა
ქართული ენა და ლიტერატურა ----------ვ.როდონაია; მ. მირიანაშვილი ლ. ვაშაკიძე, ა. არაბული.----------- საქართველოს მაცნე
მათემატიკა -------------- გ.გოგიშვილი; თ.ვეფხვძე; ი. მებონია; ლ.ქურჩიშვილი; ----------- შ.პ.ს გამომცემლობა ”ინტელექტი”
ბუნებისმტყველება------ გიორგი კვანტალიანი,ლელა მიქიაშვილი, ------- შ.პ.ს გამომცემლობა ”ბაკურ სულაკაური”
მუსიკა------------------- მ. ოთიაშვილი --------- შ.პ.ს გამომცემლობა ,,წყაროს თვალი’’
ინგლისური -------ინგლისური ენა დ1 ---------- Macmilan----------------------წარმომადგენელი შპს "ინგლისური წიგნი საქართველოში"
სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება-------ა. კლდიაშვილი, ნ. ღაღანიძე,თ ჯაყელი. ------- შპს გამომცემლობა ”კლიო”

მესამე კლასის სახელძღვანელოების ნუსხა:


სახელმძღვანელო---------------------------------------------------ავტორი -----------------------------------------------გამომცემლობა
ქართული ენა და ლიტერატურა------------ვ.როდონაია; მ. მირიანაშვილი ა.არაბული; ლ. ვაშაკიძე,------------------საქართველოს მაცნე
მათემატიკა-----------------------თ. ვეფხვაძე, ი. მებონია; ლ.ქურჩიშვილი;------------------ შ.პ.ს. გამომცემლობა ”ინტელექტი”
ბუნებისმტყველება---------------გ. კვანტალიანი, ლეილა მიქიაშვილი, მაია ბლიაძე, -------------- შ.პ.ს. გამომცემლობა ”ბაკურ სულაკაური”
მუსიკა ----------------------------მ. ოთიაშვილი----------------შ.პ.ს. გამომცემლობა წყაროს თვალი’’
რუსული ენა----------------------მ.ბარსაგოვა დ1 ------------------შ.პ.ს. ”XXI საუკუნე”
ინგლისური ენა დ2--------------------------------Macmilan-----------------წარმომადგენელი შპს "ინგლისური წიგნი საქართველოში"
სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება----ა. კლდიაშვილი, ნ. ღაღანიძე,თ ჯაყელი.---- შ.პ.ს გამომცემლობა ”კლიო”

მეოთხე კლასის სახელმძღვანელოების ნუსხა:

სახელმძღვანელო------------------- ავტორი---------------გამომცემლობა
ქართული ენა და ლიტერატურა------------------ ვ.როდონაია; მ. მირიანაშვილი ლ. ვაშაკიძე, -------საქართველოს მაცნე
მათემატიკა----------------------------- გ.გოგიშვილი; თ.ვეფხვძე; ი. მებონია; ლ.ქურჩიშვილი;----------შ.პ.ს გამომცემლობა ”ინტელექტი”
ბუნებისმტყველება---------------- მაია ბლიაძე, რუსუდან ახვლედიანი,-------შ.პ.ს გამომცემლობა ”ბაკურ სულაკაური”
რუსული ენა------------------------მ, ბარსაგოვა დ2--------- შ.პ.ს :XXI საუკუნე”
მუსიკა------------------------------ მ. ოთიაშვილი--------შ.პ.ს გამომცემლობა ,,წყაროს თვალი’’
ინგლისური------------------------ინგლისური ენა დ3--Macmilan-------------წარმომადგენელი შპს "ინგლისური წიგნი საქართველოში"
სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება---ა. კლდიაშვილი, ნ. ღაღანიძე,თ ჯაყელი.----- შ.პ.ს გამომცემლობა ”კლიო”
სამოქალაქო თავდაცვა-------------ნ. ტალახაძე---------შ.პ.ს ”სიდი "
ისტ---------------------------------ნ. ჯამასპიშვილი-------------------------შპს „დიოგენე“

მეხუთე კლასის სახელმძღვანელოების ნუსხა:

სახელმძღვანელო--------------------------ავტორი------------------გამომცემლობა
ქართული ენა და ლიტერატურა------------- ვ.როდონაია; ნ.ნაკუდაშვილი; ა.არაბული; მ.ხუციშვილი;--------- შპს“ საგამომცემლო სახლი სწავლანი
მათემატიკა---------------------- ------- გ.გოგიშვილი; თ.ვეფხვძე; ი. მებონია; ლ.ქურჩიშვილი;--------- შ.პ.ს გამომცემლობა ”ინტელექტი”
ბუნებისმტყველება---------------------მაია ბლიაძე, რუსუდან ახვლედიანი, დავით კერესელიძე--------შ.პ.ს გამომცემლობა ”ბაკურ სულაკაური”
მუსიკა---------------------------------- მ. ოთიაშვილი ------- შ.პ.ს გამომცემლობა წყაროს თვალი’’
რუსული ენა-----------------------------მ. ბარსაგოვა დ3----------შ.პ.ს ”XXI საუკუნე”
ი.ს.ტ(ინფორმატიკა)------------------- ნ. ჯამასპიშვილი----- შ.პ.ს ”დიოგენე”
გერმანული ენა------------------------- ”დოიჩმობილი”A1 Sigrid Kretzschmer, Juuta Gamst, Eleftherios Xanthos.
ინგლისური-----------------------------ინგლისური ენა დ5-----Macmilan
ჩვენი საქართველო-----------------------მ.სურგულაძე, ნ. მინდაძე. ვ. ნეიძე, კ.ხარაძე.----------- შ.პ.ს ”ლოგოსპრესი”
სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება-------ა. კლდიაშვილი------ შ.პ.ს გამომცემლობა ”კლიო”


მეექვსე კლასის სახელმძღვანელოების ნუსხა:

სახელმძღვანელო--------------------------- ავტორი------------გამომცემლობა
ქართული ენა და ლიტერატურა-------------------- ვ. როდონაია, ნ.ნაკუდაშვილი; ა.არაბული; ე. ქურციკიძე.-------- შპს“ საგამომცემლო სახლი სწავლანი“
მათემატიკა------------------------------- გ.გოგიშვილი; თ.ვეფხვძე; ი. მებონია; ლ.ქურჩიშვილი;---------შ.პ.ს გამომცემლობა ”ინტელექტი”
ბუნებისმტყველება-----------------------მაია ბლიაძე, რუსუდან ახვლედიანი, დავით კერესელიძე-------შ.პ.ს გამომცემლობა ”ბაკურ სულაკაური”
მუსიკა-------------------------------------მ. ოთიაშვილი--------შ.პ.ს გამომცემლობა ,,წყაროსთვალი’’
ინგლისური------------------------------ინგლისური ენა დ6--Macmilan----------------------წარმომადგენელი შპს "ინგლისური წიგნი საქართველოში"
გერმანული ენა ------- Genial A1-------- Susy Keller, Maruska Mariota,Theo Scherling---------შპს “ბაკურ ულაკაურის გამომცემლობა- ქართული ბიოგრაფიული ცენტრი“
რუსული ენა-----------------------------მ.ბარსაგოვა დ4-----------შ.პ.ს”XXI საუკუნე”
ი.ს.ტ(ინფორმატიკა) ------------------- ნ.ჯამასპიშვილი ------ შ.პ.ს ”დიოგენე”
ჩვენი საქართველო-----------------------მ.სურგულაძე, ნ.მინდაძე; ვ.ნეიძე; ნ.ერემაშვილი; გ.მშვენიერაძე ---------- შ.პ.ს ”ლოგოს პრესი”
სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება------- ა. კლდიაშვილი ------ შ.პ.ს გამომცემლობა ”კლიო”


მეშვიდე კლასის სახელმძღვანელოების ნუსხა:

სახელმძღვანელო-----------------------ავტორი------------გამომცემლობა
ქართული ენა და ლიტერატურა-------------------- ვ.როდონაია; ა. არაბული,ნ. ხუციშვილი------ შ.პ.ს ”სწავლანი”
მათემატიკა--------------------------- გ.გოგიშვილი; თ.ვეფხვძე; ი. მებონია; ლ.ქურჩიშვილი;--------შ.პ.ს გამომცემლობა ”ინტელექტი”
მუსიკა---------------------------------მ. ოთიაშვილი-----შ.პ.ს გამომცემლობა ”24 საათი”
ინგლისური ენა---------------------- Top Score 2-------„Oxford UniversityPress“
გერმანული ენა----------------------- Genial A1-------- Susy Keller, Maruska Mariota,Theo Scherling---------შპს “ბაკურ ულაკაურის გამომცემლობა- ქართული ბიოგრაფიული ცენტრი“
რუსული ენა-------------------------- მ. რევია ს3--------შ.პ.ს ”დიოგენე”
ისტორია------------------------------თ. პაპასკირი, პაპასკირი, რ. დაუშვილი, ლ. გიორგობიანი.----შ.პ.ს გამომცემლობა ”კლიო”
გეოგრაფია----------------------------მ. ბლიაძე, გ.ჭანტურია დ.კერესელიძე;----------შ.პ.ს”ბაკურ სულაკაური”
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების საფუძვლები-----------------------------ლ.ბურდილაძელ.თევზძე, მ.ბაგალიშვილი, ქ.მაღრაძე, ქ. ტატიშვილი---შ.პ.ს დიოგენე”
სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება------ა. კლდიაშვილი --შ.პ.ს გამომცემლობა ”კლიო”


მერვე კლასის სახელმძღვანელოების ნუსხა:

სახელმძღვანელო------------------ავტორი--------------გამომცემლობა
ქართული ენა და ლიტერატურა---------- ვ. როდონაია, ნ.ნაკუდაშვილი; ა.არაბული; მ.ხუციშვილი;--------შპს“ საგამომცემ ლო სახლი სწავლანი“
მათემატიკა---------------------- გ.გოგიშვილი;თ.ვეფხვძე; ი. მებონია; ლ.ქურჩიშვილი;-----------შ.პ.ს გამომცემლობა ”ინტელექტი”
მუსიკა----------------------------ჩიკვაიძე--------- გამომცემლობა„ინტელექტი’’
რუსული ენა---------------------- მ. რევია ს4--------შ.პ.ს ”XXI საუკუნე”
გერმანული ენა------------------”დოიჩმობილი”3
ინგლისური ენა------------------Top Score 2 ს–3----------„Oxford University Press“
ისტორია------------------------თ. პაპასკირი-------- შ.პ.ს ”კლიო”
გეოგრაფია-----------------------მ. ბლიაძე, გ.ჭანტურია დ.კერესელიძე;---------------შ.პ.ს”ბაკურ სულაკაური”
ბიოლოგია-----------------------მ. ზაალიშვილი, თ.იოსებიშვილი-------შპს„საგამომცემ ლო სახლი ტრიასი“
ფიზიკა---------------------------გედენიძე, ე.ლაზარაშვილი--------------შ.პ.ს”ინტელექტი”
ქიმია-----------------------------ანდრონიკაშვილი, მამიაშვილი---შ.პ.ს გამომცემლობა ”კლიო”
სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება---ა. კლდიაშვილი, ნ. ღაღანიძე, მ. ერისთავი-----შ.პ.ს გამომცემლობა ”კლიო”
სამოქალაქო თავდაცვა და უსაფრთხოება----ნ.ტალახაძე-----შპს ,,სიდი’’

მეცხრე კლასის სახელმძღვანელოების ნუსხა:

სახელმძღვანელო------------------ავტორი-------------------გამომცემლობა
ქართული ენა--------------------ვ.როდონაია; ნ.ნაკუდაშვილი; ა.არაბული; მ.ხუციშვილი;----------შპს“ საგამომცემლო სახლი სწავლანი“
მათემატიკა---------------------- გ.გოგიშვილი;თ.ვეფხვძე; ი. მებონია; ლ.ქურჩიშვილი;----------შ.პ.ს გამომცემლობა ”ინტელექტი”
მუსიკა---------------------------მ. ჩიკვაიძე-------- შ.პ.ს გამომცემლობა ,,ინტელექტი’’
რუსული ენა---------------------მ. რევია ს5------------შ.პ.ს ”დიოგენე”
გერმანული ენა-------------------- Das Deutschmobil A2.
ინგლისური ენა-------------------Top Score ს–4------------„OxfordUniversity Press“
ისტორია---------------------------ჯანელიძე,თავაძე------- შ.პ.ს გამომცემლობა ”კლიო”
გეოგრაფია------------------------მ. ბლიაძე, გ.ჭანტურია დ.კერესელიძე; ----შ.პ.ს”ბაკურ სულაკაური”
ბიოლოგია------------------------მ.ზაალიშვილი--------შ.პ.ს”ტრაისი”
ფიზიკა----------------------------გედენიძე, ლაზარაშვილი.-------------შ.პ.ს”ინტელექტი”
ქიმია------------------------------ანდრონიკაშვილი, მამიაშვილი---------შპს„გამომცემლობა კლიო“
სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება--ა.კლდიაშვილი, ნ.ღაღანიძე, თ. ჯაყელი.------- შ.პ.ს გამომცემლობა ”კლიო”
სამოქალაქო განათლება----------ნ.ტალახაძე, თაბუკაშვილი, ნ. ირემაშვილი,------------,,სიდი’’

მეათე კლასის სახელძღვანელოების ნუსხა:

სახელმძღვანელო------------------ავტორი-------------------გამომცემლობა
ქართული ენა--------------------ვ.როდონაია; ა.არაბული; მ.გიგინეიშვილი; ----------შპს“ საგამომცემლო სახლი სწავლანი“
მათემატიკა---------------------- გ.გოგიშვილი;თ.ვეფხვძე; ი. მებონია; ლ.ქურჩიშვილი;-----------შ.პ.ს გამომცემლობა ”ინტელექტი”
რუსული ენა---------------------მ. რევია ს6------------შ.პ.ს ”დიოგენე”
გერმანული ენა--------------------ჯაშიაშვილი დ3------- შ.პ.ს ”XXI საუკუნე”
ინგლისური ენა-------------------Activate A2 ს5------------„Pearson“’’
ისტორია--------------------------ნ.ახმეტელი--------- შ.პ.ს გამომცემლობა ”დიოგენე”
გეოგრაფია--------------------------მ. ბლიაძე, გ.ჭანტურია დ.კერესელიძე; ----------შ.პ.ს”ბაკურ სულაკაური”
ბიოლოგია------------------------მ.ზაალიშვილი, თ.იოსებიშვილი--------შ.პ.ს”ტრაისი”
ფიზიკა----------------------------გედენიძე-------------შ.პ.ს”ინტელექტი”
ქიმია-----------------------------ანდრონიკაშვილი, მამიაშვილი
სამოქალაქო განათლება----------ნ.ტალახაძე, ქალდანი, თ. ბრეგვაძე, ------------შ.პ.ს”ბაკურ სულაკაური”


მეთერთმეტე კლასის სახელმძღვანელოების ნუსხა:

სახელმძღვანელო------------------ავტორი-------------------გამომცემლობა
ქართული ენა--------------------ვ.როდონაია; ა.არაბული; მ.გიგინეიშვილი; ლ.გრიგოლაშვილი;----------შპს“ საგამომცემლო სახლი სწავლანი“
მათემატიკა---------------------- გ.გოგიშვილი;თ.ვეფხვძე; ი. მებონია; ----------შ.პ.ს გამომცემლობა ”ინტელექტი”
ინგლისური ენა-------------------Gateway-B1ს-6------------MacmillanEduqation
ისტორია------------------------ნ.ახმეტელი--------- შ.პ.ს გამომცემლობა ”დიოგენე”
გეოგრაფია------------------------მ. ბლიაძე---------შ.პ.ს”ბაკურ სულაკაური”
ბიოლოგია------------------------მ.ზაალიშვილი--------შ.პ.ს”ტრაისი”
ფიზიკა----------------------------გედენიძე-------------შ.პ.ს”ინტელექტი”
ქიმია-----------------------------ნ. ტალახაძე--------------‘’სიდი’’

მეთორმეტე კლასის სახელმძღვანელოების ნუსხა:

სახელმძღვანელო------------------ავტორი-------------------გამომცემლობა
ქართული ენა--------------------ვ.როდონაია; ა. არაბული, ნ. ნაკუდაშვილი, მ. ხუციშვილი---------საგამომცემლო სახლი სწავლანი“
მათემატიკა---------------------- თ.ვეფხვძე; გოგიშვილი.მებონია, ქურჩიშვილი.-----------შ.პ.ს გამომცემლობა ”ინტელექტი”
გერმანული ენა-------------------optimel b1------- შ.პ.ს ”ბაკურ სულაკაური”
ინგლისური ენა-------------------Gateway-B1+ს.7-----------MacmillanEduqation
ისტორია--------------------------ნ.ახმეტელი--------- შ.პ.ს გამომცემლობა ”დიოგენე”
გეოგრაფია-------------------------მ. ბლიაძე----------შ.პ.ს”ბაკურ სულაკაური”
ბიოლოგია-------------------------მ.ზაალიშვილი--------შ.პ.ს”ტრაისი”
ფიზიკა-----------------------------გედენიძე-------------შ.პ.ს”ინტელექტი”
ქიმია------------------------------ანდრონიკაშვილი, მამიაშვილი
სამოქ.თავდაცვა და უსაფრთხოება--ნ.ტალახაძე------------”შ.პ.ს ”სიდი ეკ.განათლების და განვითარების ცენტრი”

DESING BY: MCVANE.GE | © 2012